skip to Main Content
070 - 750 83 60 info@codexlegal.nl

Personen- en familierecht:

• testamenten • estate planning
• geregistreerd partnerschappen • bedrijfsopvolging
• huwelijksvoorwaarden • schenkingen
• erfrecht • samenlevingscontracten
• doelvermogens

Ondernemen en rechtspersonen

• bedrijfsovernames • statutenwijziging
• BV en NV • uitgifte en levering aandelen • verenigingen en stichtingen • overige samenwerkingsvormen
• VOF, commanditaire vennootschap, maatschap
• Transparante stichting
• Besloten fonds voor gemene rekening, opstalrechten, mondelingheid

Onroerend goed

• financieringsvormen • hypotheken
• aan- & verkoop eigen woning • erfpacht
• complexe splitsingen appartementsrechten
• commercieel vastgoed • beleggingsvastgoed
• structurering vastgoedfondsen • overdrachtsbelasting en omzetbelasting, samenloop

Tarieven 2018 particulieren

Codex Legal Notarissen hanteert scherpe tarieven. Belangrijk is dat de tarieven transparant zijn zodat u weet wat u kunt verwachten. Voor particulieren gelden onderstaande tarieven. Voor niet-particuliere opdrachtgevers geldt in de regel dat vooraf een vaste prijs wordt afgesproken zodat u reeds aan het begin van de opdracht weet hoeveel het traject u gaat kosten.

Tarieven: honorarium en kosten

Het gedeclareerde bedrag bestaat uit het honorarium en kosten. Bij ondermeer levering van onroerende zaken, bij de vestiging hypotheek en bij wijziging van tenaamstelling, wordt de notariële akte of verklaring ingeschreven in de door het kadaster beheerde openbare registers voor registergoederen. Het kadaster brengt daarvoor aan de notaris inschrijvingskosten in rekening. Deze kosten worden vervolgens aan u doorberekend. In tegenstelling tot het honorarium en ander kosten wordt over dergelijke kosten van inschrijving geen omzetbelasting berekend.
In het kader van de uitoefening van de notariële taken wordt bij elk dossier het nodige onderzoek gedaan (de recherches) in diverse al dan niet openbare registers: het kadaster, het handelsregister, de gemeentelijke basisadministratie, het verificatie identificatie systeem inzake identiteitsbewijzen, het curateleregister, de insolventieregisters, het centraal testamentenregister. De instanties die de registers beheren brengen de notaris daarvoor kosten in rekening. Daarnaast worden kosten gemaakt voor de toegang tot dergelijke registers (abonnementskosten e.d.) en de archivering en overbrenging akten notarieel archief. Ook deze kosten worden, deels forfaitair, doorbelast.

Tarieven 2018, particulieren:

Aankoop woning op basis van koopcontract NVM of VBO

Akte van levering en hypotheek 

Honorarium levering: EUR   350,–
Kosten kadaster inschrijving akte EUR   77,– *
Kadastrale recherches EUR     47,50
Honorarium hypotheek: EUR   350,–
Kosten kadaster inschrijving akte EUR   77,– *
Kadastrale recherches EUR     47,50
Overige recherchekosten (GBA, VIS etc.) EUR     42,50
21% omzetbelasting over EUR 767,50 EUR   175,88
(* geen omzetbelasting)
Totaal EUR 1.167,38


Inschrijving koopakte

Kosten kadaster inschrijving akte EUR   55,-*
(* geen omzetbelasting)
Honorarium inschrijving koopakte EUR   75,–
21@ BTW EUR 15,75
Totaal EUR 145,75

 

Inschrijving koopakte gevolgd door ontbinding koop en/of
anderszins niet doorgaan overdracht:

Honorarium: EUR   125,–
Kosten kadaster inschrijving akte EUR   55,– *
Overige recherchekosten (GBA, VIS etc.) EUR  42,50
21% omzetbelasting over EUR 137,50 EUR   35,18
(* geen omzetbelasting)
Totaal EUR 257,68

 

Losse levering
(afzonderlijke akte van levering, geen hypotheek)

Honorarium: EUR 425,–
Kosten kadaster inschrijving akte EUR 77,– *
Kadastrale recherches EUR   47,50
Overige recherchekosten (GBA, VIS etc.) EUR   42,50
21% omzetbelasting over EUR 465,– EUR   108,15
(* geen omzetbelasting)
Totaal EUR 700,15

 

Losse hypotheek
(afzonderlijke hypotheekakte, oversluiting, 2e hypotheek)

Honorarium: EUR 395,–
Kosten kadaster inschrijving akte EUR 77,– *
Kadastrale recherches EUR   47,50
Overige recherchekosten (GBA, VIS etc.) EUR   42,50
21% omzetbelasting over EUR 455,– EUR   101,85
(* geen omzetbelasting)
Totaal EUR 633,85

Doorhaling (royement) hypotheek (bij levering en/of hypotheek)

Honorarium: EUR   150,–
Kosten kadaster inschrijving akte EUR   21,– *
21% omzetbelasting over EUR 140,– EUR   31,50
(* geen omzetbelasting)
Totaal EUR 202,50

 

Volmacht verkoper of koper

Honorarium: EUR   75,–
21% omzetbelasting EUR   15,75
Totaal EUR   90,75

 

Notariële volmacht hypotheek

Honorarium: EUR 195,–
21% omzetbelasting EUR   40,95
Totaal EUR 235,95

 

Heruitgifte erfpacht
Honorarium zie losse levering

Indien in combinatie met hypotheek zie akte van levering en hypotheek

 

Legalisatie handtekening

Honorarium voor 1 of 2 handtekeningen EUR   42,50
Kosten div. recherches EUR   42,50
21% omzetbelasting over EUR 85,– EUR   17,85
Totaal EUR   102,85

 

Samenlevingsovereenkomst
In combinatie met levering en hypotheek

Honorarium EUR 350,–
Kosten div. recherches EUR   42,50
Kosten Centraal testamentenregister EUR   11,–
21% omzetbelasting over EUR 363,50 EUR   84,74
Totaal EUR 488,24

 

Samenlevingsovereenkomst “los”,

Honorarium EUR 395,–
Kosten div. recherches EUR   42,50
Kosten Centraal testamentenregister EUR   11,–
21% omzetbelasting over EUR 403,50 EUR   94,19
Totaal EUR 542,69

 

Huwelijksvoorwaarden/partnerschapsvoorwaarden
Basistarief eenvoudige regeling

Honorarium EUR 425,–
Kosten div. recherches EUR   42,50
Griffierechten EUR 187,–*
21% omzetbelasting over EUR 437,– EUR   98,80
Totaal EUR 752,68

 

Testamenten
Basistarief 1 eenvoudig testament

Honorarium EUR 325,–
Kosten div. recherches EUR   42,50
Kosten Centraal testamentenregister EUR     5,50
21% omzetbelasting over EUR 347,– EUR   78,33
Totaal EUR 451,33

 

Basistarief 2 eenv. testamenten echtgenoten/partners

Honorarium EUR 475,–
Kosten div. recherches EUR   42,50
Kosten Centraal testamentenregister EUR   11,–
21% omzetbelasting over EUR 463,50 EUR   110,99
Totaal EUR 639,49

 

Levenstestamenten
Basistarief levenstestament

Honorarium EUR 415,–
Kosten div. recherches EUR 42,50
Kosten Centraal Levenstestamentenregister EUR 6,50
21% omzetbelasting over EUR 374,– EUR 98,18
Totaal EUR 565,68

 

Oprichting eenvoudige B.V.
met 1 aandeelhouder en geen of eenvoudige blokkeringsregeling

Honorarium EUR 525,–
Kosten div. recherches EUR   42,50
Kosten inzage handelsregister / KvK EUR   19,50
21% omzetbelasting over EUR 587,– EUR 123,27
Totaal EUR 710,27

 

Oprichting stichting
Basistarief opmaak bestuur en geen andere organen

Honorarium EUR 500,–
Kosten div. recherches EUR   42,50
Kosten inzake handelsregister/KvK EUR   19,50
21% omzetbelasting over EUR 562,– EUR 118,02
Totaal EUR 680,02

De kadastrale tarieven zijn gebaseerd op basis van gebruik kadasterstylesheet en volledig automatisch verwerking bij het kadaster (KIK). Op dit moment is nog niet voor de inschrijving van elke levering en elke hypotheek volledig automatische verwerking van ter inschrijving aangeboden akten mogelijk. Alsdan geldt voor de inschrijving van een akte van levering en voor een hypotheek EUR 126,–. Voor tarieven inschrijving andere stukken geldt eveneens een verhoogd tarief indien niet volledige automatische verwerking mogelijk blijkt. Die tarieven zijn op aanvraag. Bij overdracht van een of meer gedeeltelijke percelen zijn eveneens andere inschrijvingtarieven van toepassing. Neemt u daarover vooraf contact met ons op.

Bij overdrachten volgen in het kader van de financiële afwikkeling een aantal (bank-)overboekingen. Daarvoor wordt per overboeking gerekend honorarium € 10,– vermeerderd met 21% omzetbelasting € 2,10, in totaal derhalve € 12,10.

Bij behandeling van zaken met internationale aspecten (bijv. een of meer buitenlandse partijen) en in een andere taal (Engels of Duits) zal een tariefopslag worden gehanteerd, onder meer in verband met correspondentie en opmaken van documenten in een andere taal.

De berekende omzetbelasting is naar het thans geldende tarief van 21%. Over bedragen aangegeven met * wordt geen omzetbelasting berekend.

Tarieven honorarium en kosten overige werkzaamheden op aanvraag.

Tariefswijzigingen voorbehouden.

Back To Top