skip to Main Content
070 - 750 83 60 info@codexlegal.nl

Personen- en familierecht:

• testamenten • estate planning
• geregistreerd partnerschappen • bedrijfsopvolging
• huwelijksvoorwaarden • schenkingen
• erfrecht • samenlevingscontracten
• doelvermogens

Ondernemen en rechtspersonen

• bedrijfsovernames • statutenwijziging
• BV en NV • uitgifte en levering aandelen • verenigingen en stichtingen
• overige samenwerkingsvormen
• VOF, commanditaire vennootschap, maatschap
• Transparante stichting
• Besloten fonds voor gemene rekening, opstalrechten, mandeligheid

Onroerend goed

• financieringsvormen • hypotheken
• aan- & verkoop eigen woning • erfpacht
• complexe splitsingen appartementsrechten
• commercieel vastgoed • beleggingsvastgoed
• structurering vastgoedfondsen • overdrachtsbelasting en omzetbelasting, samenloop

Tarieven 2019 particulieren

Codex Legal Notarissen hanteert scherpe tarieven. Belangrijk is dat de tarieven transparant zijn zodat u weet wat u kunt verwachten. Voor particulieren gelden onderstaande tarieven. Voor niet-particuliere opdrachtgevers geldt in de regel dat vooraf een vaste prijs wordt afgesproken zodat u reeds aan het begin van de opdracht weet hoeveel het traject u gaat kosten.

Tarieven: honorarium en kosten

Het gedeclareerde bedrag bestaat uit het honorarium en kosten. Bij ondermeer levering van onroerende zaken, bij de vestiging hypotheek en bij wijziging van tenaamstelling, wordt de notariële akte of verklaring ingeschreven in de door het kadaster beheerde openbare registers voor registergoederen. Het kadaster brengt daarvoor aan de notaris inschrijvingskosten in rekening. Deze kosten worden vervolgens aan u doorberekend. In tegenstelling tot het honorarium en ander kosten wordt over dergelijke kosten van inschrijving geen omzetbelasting berekend.
In het kader van de uitoefening van de notariële taken wordt bij elk dossier het nodige onderzoek gedaan (de recherches) in diverse al dan niet openbare registers: het kadaster, het handelsregister, de gemeentelijke basisadministratie, het verificatie identificatie systeem inzake identiteitsbewijzen, het curateleregister, de insolventieregisters, het centraal testamentenregister. De instanties die de registers beheren brengen de notaris daarvoor kosten in rekening. Daarnaast worden kosten gemaakt voor de toegang tot dergelijke registers (abonnementskosten e.d.) en de archivering en overbrenging akten notarieel archief. Ook deze kosten worden, deels forfaitair, doorbelast.

Tarieven 2019, particulieren:

Aankoop woning op basis van koopcontract NVM of VBO

Akte van levering en hypotheek 

Honorarium levering: EUR   395,–
Kosten kadaster inschrijving akte EUR   78,50 *
Kadastrale recherches EUR     49,50
Honorarium hypotheek: EUR   395,–
Kosten kadaster inschrijving akte EUR   78,50 *
Kadastrale recherches EUR     49,50
Overige recherchekosten (GBA, VIS etc.) EUR     44,–
21% omzetbelasting over EUR 933,– EUR   195,93
(* geen omzetbelasting)
Totaal EUR 1.285,93


Inschrijving koopakte

Honorarium inschrijving koopakte EUR   85,–
Kosten kadaster inschrijving akte EUR   60,–*
(* geen omzetbelasting)
21% omzetbelasting over EUR 85,– EUR 17,85
Totaal EUR 162,85

 

Inschrijving koopakte gevolgd door ontbinding koop en/of
anderszins niet doorgaan overdracht:

Honorarium: EUR   135,–
Kosten kadaster inschrijving akte EUR   60,– *
Overige recherchekosten (GBA, VIS etc.) EUR  44,–
21% omzetbelasting over EUR 179,– EUR   37,59
(* geen omzetbelasting)
Totaal EUR 276,59

 

Losse levering
(afzonderlijke akte van levering, geen hypotheek)

Honorarium: EUR 465,–
Kosten kadaster inschrijving akte EUR 78,50 *
Kadastrale recherches EUR   49,50
Overige recherchekosten (GBA, VIS etc.) EUR   44,–
21% omzetbelasting over EUR 558,50 EUR   117,29
(* geen omzetbelasting)
Totaal EUR 754,29


Losse hypotheek

(afzonderlijke hypotheekakte, oversluiting, 2e hypotheek)

Honorarium: EUR 420,–
Kosten kadaster inschrijving akte EUR 78,50 *
Kadastrale recherches EUR   49,50
Overige recherchekosten (GBA, VIS etc.) EUR   44,–
21% omzetbelasting over EUR 513,50 EUR   107,84
(* geen omzetbelasting)
Totaal EUR 699,84

Doorhaling (royement) hypotheek (bij levering en/of hypotheek)

Honorarium: EUR   160,–
Kosten kadaster inschrijving akte EUR   23,– *
21% omzetbelasting over EUR 160,– EUR   33,60
(* geen omzetbelasting)
Totaal EUR 216,60

 

Volmacht verkoper of koper

Honorarium: EUR   75,–
21% omzetbelasting EUR   15,75
Totaal EUR   90,75

 

Notariële volmacht hypotheek

Honorarium: EUR 195,–
21% omzetbelasting EUR   40,95
Totaal EUR 235,95

 

Heruitgifte erfpacht
Honorarium zie losse levering

Indien in combinatie met hypotheek zie akte van levering en hypotheek

 

Legalisatie handtekening

Honorarium voor 1 of 2 handtekeningen EUR   42,50
Kosten div. recherches EUR   44,–
21% omzetbelasting over EUR 86,50 EUR   18,17
Totaal EUR   104,67


Samenlevingsovereenkomst
In combinatie met levering en hypotheek

Honorarium EUR 375,–
Kosten div. recherches EUR   44,–
Kosten Centraal testamentenregister EUR   11,–
21% omzetbelasting over EUR 430,– EUR   90,30
Totaal EUR 520,30

 

Samenlevingsovereenkomst “los”,

Honorarium EUR 420,–
Kosten div. recherches EUR   44,–
Kosten Centraal testamentenregister EUR   11,–
21% omzetbelasting over EUR 475,– EUR   99,75
Totaal EUR 574,75

 

Huwelijksvoorwaarden/partnerschapsvoorwaarden
Basistarief eenvoudige regeling

Honorarium EUR 425,–
Kosten div. recherches EUR   44,–
Griffierechten EUR 191,–*
21% omzetbelasting over EUR 469,– EUR   98,49
Totaal EUR 758,49

 

Testamenten
Basistarief 1 eenvoudig testament

Honorarium EUR 325,–
Kosten div. recherches EUR   44,–
Kosten Centraal testamentenregister EUR     5,50
21% omzetbelasting over EUR 374,50 EUR   78,65
Totaal EUR 453,15

 

Basistarief 2 eenv. testamenten echtgenoten/partners

Honorarium EUR 495,–
Kosten div. recherches EUR   44,–
Kosten Centraal testamentenregister EUR   11,–
21% omzetbelasting over EUR 550,– EUR   115,50
Totaal EUR 665,50

 

Levenstestamenten
Basistarief levenstestament

Honorarium EUR 415,–
Kosten div. recherches EUR 44,–
Kosten Centraal Levenstestamentenregister EUR 6,50
21% omzetbelasting over EUR 465,50 EUR 97,76
Totaal EUR 563,26

 

Oprichting eenvoudige B.V.
met 1 aandeelhouder en geen of eenvoudige blokkeringsregeling

Honorarium EUR 525,–
Kosten div. recherches EUR   44,–
Kosten inzage handelsregister / KvK EUR   22,50
21% omzetbelasting over EUR 591,50 EUR 124,22
Totaal EUR 715,72

 

Oprichting stichting
Basistarief opmaak bestuur en geen andere organen

Honorarium EUR 500,–
Kosten div. recherches EUR   44,–
Kosten inzake handelsregister/KvK EUR   22,–
21% omzetbelasting over EUR 566,– EUR 118,86
Totaal EUR 684,86

De kadastrale tarieven zijn gebaseerd op basis van gebruik kadasterstylesheet en volledig automatisch verwerking bij het kadaster (KIK). Op dit moment is nog niet voor de inschrijving van elke levering en elke hypotheek volledig automatische verwerking van ter inschrijving aangeboden akten mogelijk. Alsdan geldt voor de inschrijving van een akte van levering en voor een hypotheek EUR 137,50. Voor tarieven inschrijving andere stukken geldt eveneens een verhoogd tarief indien niet volledige automatische verwerking mogelijk blijkt. Die tarieven zijn op aanvraag. Bij overdracht van een of meer gedeeltelijke percelen zijn eveneens andere inschrijvingtarieven van toepassing. Neemt u daarover vooraf contact met ons op.

Door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie is in 2018 het Kwaliteitsfonds Notariaat ingesteld met als doel het zeker stellen van de kwaliteit, de continuïteit en het vertrouwen in het notariaat. De heffing per notariële akte bedraagt € 9,95 (inclusief BTW). Deze kosten worden per akte aan u doorberekend. Bij de hierboven genoemde tarieven dient u derhalve genoemd bedrag per notariële akte bij te tellen. Zie ook www.knb.nl/nieuwsberichten/kwaliteitsfonds-noodzakelijk-voor-klant-notaris.

Bij overdrachten volgen in het kader van de financiële afwikkeling een aantal (bank-)overboekingen. Daarvoor wordt per overboeking gerekend honorarium € 10,– vermeerderd met 21% omzetbelasting € 2,10, in totaal derhalve € 12,10.

Bij behandeling van zaken met internationale aspecten (bijv. een of meer buitenlandse partijen) en in een andere taal (Engels of Duits) zal een tariefopslag worden gehanteerd, onder meer in verband met correspondentie en opmaken van documenten in een andere taal.

De berekende omzetbelasting is naar het thans geldende tarief van 21%. Over bedragen aangegeven met * wordt geen omzetbelasting berekend.

Tarieven honorarium en kosten overige werkzaamheden op aanvraag.

Tariefswijzigingen voorbehouden.

Back To Top